Condicions generals

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web www.melflavia.cat, de què és titular JOSEP FLAVIÀ ROSANES (en endavant, MEL FLAVIÀ).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables a l’adquirir determinats productes.

Aquestes condicions generals es poden ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts

1. Identificació

MEL FLAVIÀ, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: JOSEP FLAVIÀ ROSANES.
• El seu nom comercial és: MEL FLAVIÀ.
• El seu CIF és: 77782680-S.
• El seu domicili social està en: P / ESGLÈSIA nº 1, 43350 LES BORGES DEL CAMP, TARRAGONA

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• Tel: 639.913.648.
• Correu electrònic: hola@melflavia.cat.
• Adreça postal: P / església 1 Les borges de Camp
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MEL FLAVIÀ es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. Productes

 

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu pantalla.

 

MEL FLAVIÀ es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i / o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, MEL FLAVIÀ podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment. Així mateix MEL FLAVIÀ es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

 

Un cop dins de www.melflavia.cat, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.melflavia.cat

4. Disponibilitat i substitucions de productes

MEL FLAVIÀ pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.melflavia.cat. No obstant, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se li informarà el client indicant-ho en l’espai de presentació de el mateix producte instantaniamente, habilitant les existències el més aviat possible.

 

Si no està disponible el producte, i havent estat informat d’això al consumidor, MEL FLAVIÀ podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar exercint el seu dret de desistiment i resolució de el contracte.

 

En cas de no disponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Utilitzant el mateix sistema utilitzat en la compra.
Si MEL FLAVIÀ es retardés injustificadament a la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

5. Procés de compra i / o contractació

Per realitzar qualsevol compra a www.melflavia.cat, cal que el client sigui major d’edat.
Els passos a seguir per realitzar la compra són:

1. Un cop dins de la pàgina d’inici del web, seleccionem directament el producte / s entre els que vam anunciar com més venuts o bé accedim a la pestanya “Botiga” ..
2. Seleccionem la quantitat i afegim el producte / s a ​​l’cistella ..
3. Un cop totalitzats i dipositats tots els productes a adquirir al carret, calculem els gats d’enviament en “Calcular enviament” i així s’actualitza l’import total. Llavors teclegem “Finalitzar compra” ..
4. Passem a omplir les dades de facturació, tenint en compte que se’ns presenta l’opció d’omplir una adreça de lliurament diferent. En aquesta pantalla tenim la possibilitat de crear un compte de client ..
5. Triem el sistema de pagament que vulguem utilitzar i abans de l’últim pas hem d’acceptar expressament les “condicions generals de contractació” i “Política de Privadesa” ..
6. Ens apareixen en pantalla els detalls de la comanda per a la seva revisió ..
Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i / o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda a l’realitzar la seva comanda, així com també de l’comprovant de recepció enviat per DIVINS per correu electrònic.

Facturació

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
Aquesta factura serà inclosa en el paquet.

6. Lliurament de productes

La comanda serà lliurat en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

 

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Espanya peninsular ..

 

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. Mitjançant empresa de missatgeria, paqueteria:
APSA GLOBAL EXPRESS, S.L. PRUDENCI BERTRANA N º 5 43206 REUS (TARRAGONA) CIF: B55622294
de l’termini màxim de lliurament és de 3 dia / s.
Per lliuraments a Catalunya 48 Hores. Resta d’Espanya peninsular 72 Hores. (Temps màxims de lliurament, podent ser menors dels indicats) ..

7. Preus, despeses i impostos

Els preus dels productes que es recullen en www.melflavia.cat vindran expressats en Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Productes

Els preus finals de tots els productes, (i si és el cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.carnesdivins.com.
• Els productes tenen l’IVA inclòs.
• El tipus d’IVA és de l’10%.
• Despeses d’enviament: A càrrec de el client. En moments puntuals i per a productes i imports determinats no s’aplicaran les despeses d’enviament a comprador (Només quan així estigués indicat).

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat a client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. Formes de pagament

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

1. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.
Despeses o comissions que li pogués carregar a el client seu banc ..

2. Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: BANC BBVA. Número de compte: ES72 0182 2547 1802 0012 7349 Havent de indicar en el moment de realitzar la transferència el nom de el client i número de comanda.
Despeses o comissions que tingui el client pactats amb el seu banc.

3. PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà cap diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

9. Política de devolucions i desistiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR de el contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l’art. 107.2 i 108 de l’RD1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

• Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
productes
El client disposarà d’un termini màxim d’1 dies naturals des del dia de la recepció de el bé o producte sol·licitat per informar a MIL FLAVIÀ sobre el seu desig de desistir de l’contracte.

El desistiment implica que, MEL FLAVIÀ procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor ha de comunicar a l’empresari la seva decisió de desistir de l’contracte omplint per a això el formulari que es troba a al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de hola@melflavia.cat.

MEL FLAVIÀ comunicarà el consumidor en suport durador un justificant de recepció de l’esmentat desistiment.
Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.
Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.
El client suportarà els costos de devolució dels béns.

Observacions

El dret de devolució s’ha d’exercir exclusivament en el moment de recepció de la mercaderia atès que a l’tractar-se de béns peribles que pos la seva naturalesa poden deteriorar-se amb extremada rapidesa.

10. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa de l’preu oa la resolució de el contracte, segons el que estableix el capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent ambdues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.
Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme a el contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa de l’preu o la resolució de l’contracte.

11. Atenció a el client i reclamacions

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant MEL FLAVIÀ el client haurà de dirigir a l’departament d’atenció a client bé al número de telèfon 639913642, o bé a través de l’adreça de correu electrònic hola@melflavia.cat.

 

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

FORMULARI DE RECLAMACIONS

A l’atenció de: Josep Flavià Rosanes
P / Esglèsia nº 1, – 43350 Les Borges del Camp, Tarragona
Telèfon: 639913642
E-mail: hola@melflavia.cat
PRODUCTE / SERVEI REFERÈNCIA
___________________________________ __________
___________________________________ __________
___________________________________ __________

Número de comanda:
Data de comanda: Recepció de la comanda:

DADES DEL CONSUMIDOR
Nom i cognoms:
CIF / NIF / NIE:
domicili:
telèfon:
E-mail:

En ________________________ a _____ de __________________ de ______.

signatura:

Necessites ajuda o tens qualsevol dubte?